Oktatók és kurzusok

Az ifjúkor és a felnőttkor pszichológiája

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a felsőoktatásban részt vevő hallgatók életkori jellemzőit, azokat a társadalmi változásokat, amelyek az utóbbi évtizedekben megváltoztatták a fiatal felnőttkor tipikus eseményeit és hatottak a felnőttkor jellemzőire. Azokat a kihívásokat, amelyekkel a serdülőkorból a felnőttkorba való átmenet és maga a felnőttkor szembesíti az egyetemi hallgatókat, valamint a kihívások kezelésének hatékony lehetőségeit. Ismereteket szerezzenek a mentori kapcsolat előfeltételeiről és jellemzőiről.

Oktató: Szabó Laura

Beosztás: egyetemi docens

Elérhetőség: 461-2600/5634

E-mail: szabo.laura@ppk.elte.hu

Szoba: IZU 306.

Kutatási terület:

 • Bizonytalanságkezelés
 • Identitásalakítás
 • Kibontakozó felnőttkor
 • Halogatás

Tanulás és tanulástámogatás a felsőoktatásban

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megértsék a felsőoktatás változó képzési céljai következtében az oktatók új kihívásokkal, feladatokkal szembesülnek. A tantárgy tehát abban segít a hallgatóknak, hogy képessé váljanak a felsőoktatás hagyományos és új szervezeti formái, tanítási-tanulási stratégiái és módszerei közül a korszerű tanulás- és tanításelméletekkel összhangban a helyi igényeknek, céloknak adekvát megoldásokat kiválasztani, alkalmazni, és új tanulási környezeteket kezdeményezni, tervezni, támogatni, önállóan vagy együttműködésben megvalósítani.

A tantárgy szemléletmódjában egy tanulásközpontú felsőoktatási gyakorlat és elmélet mellett köteleződik el, melynek középpontjában a hallgatói tanulás áll, de amelyet kiegészít a felsőoktatás más szereplőinek, szervezeteinek tanulása és tanulásuk támogatása is. A tantárgy a felsőoktatás-pedagógia nemzetközi kutatásainak és fejlesztési gyakorlatának megismerésére és elemzésére, illetve a hallgatók önálló tapasztalatszerzésére, fejlesztő munkájára épít.

Oktató: Kálmán Orsolya

Beosztás : adjunktus

Telefon: 461-4500/3461

Szoba: KAZY 218

E-mail: kalman.orsolya@ppk.elte.hu

 

Kutatási terület:

 • Tanuláselméletet
 • Felsőoktatás-pedagógia
 • A tanulási folyamat támogatása
 • Pedagógusképzés, -kutatás
 • Narratív kutatások

Felső- és felnőttoktatási programok tervezése

A felnőtt- és felsőoktatási programok tervezésének célja a hallgatók felkészítése arra, hogy, akár önállóan, akár fejlesztő csoport vezetőjeként bekapcsolódhassanak a programfejlesztésbe, tantervek, programok és tanulási környezetek tervezésébe. A tanegység ennek a célnak rendeli alá mind a tervezés és a programfejlesztés elméleti alapjait, mind azokat a gyakorlatokat, amelyek során fejlődhetnek a cél eléréséhez szükséges attitűdök, képességek. A tanegység tartalmainak feldolgozása segíti a hallgatókat olyan kompetenciák megszerzésében, amelyek lehetővé teszik a felnőtt- és felsőoktatási programokkal kapcsolatos szakértői, fejlesztő (tervező, adaptáló), elemző és szervező tevékenységet.

Oktató: Lukács István

Beosztás: főiskolai docens

Elérhetőség: 461-4500/3468

E-mail: lukacs.istvan@ppk.elte.hu

Szoba: KAZY 211

Kutatási terület:

 • Tanulási stratégiák, tanulási stílusok
 • Programfejlesztés
 • Pedagógusképzés

IKT és e-learning


A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az elektronikus tanulási környezetek, keretrendszerek lehetőségeivel, problémáival, és kreatívan gondolkodjanak azok pedagógiai, felsőoktatási, felnőttképzési célú felhasználási módjairól. A hallgatóknak képesnek kell lenni egy adott képzésre vonatkozóan az oktatási folyamatot segítő rendszer elméleti tervezésére, annak fenntarthatóságával kapcsolatos problématérkép összeállítására. A hallgatóknak meg kell ismerni a legelterjedtebb tartalom- és tevékenységmodulokat, gyakorlati példákon keresztül azok felhasználásának optimális megoldásait.

Oktató: Mandel Kinga

Beosztás:

E-mail: mandel.kinga@ppk.elte.hu

Szoba:

Elérhetőség:

Kutatási terület:


Felsőoktatás-szociológia


A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a felsőoktatási rendszereket alakító legfontosabb társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális tényezőket, valamint a felsőoktatás hatását a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális folyamatokra. Képessé váljanak arra, hogy szakmai munkájuk (így különösen felsőoktatási programok tervezése és értékelése) során a felsőoktatás-pedagógiai folyamatokat belehelyezzék a felsőoktatási rendszerek és az e rendszerek alakulását meghatározó társadalmi folyamatok tágabb összefüggésrendszerébe.

Oktató: Halász Gábor

Tudományos fokozat : MTA doktora

Beosztás: egyetemi tanár, központ vezető

E-mail: halaszg@helka.iif.hu

Elérhetőség: 461-4500/3857

Szoba: KAZY 404

Kutatási terület:

 • Oktatásszociológia, oktatáspolitika-kutatás
 • Oktatásirányítás és oktatásmenedzsment,
 • Oktatási rendszerek elmélete, nemzetközi összehasonlító elemzések
 • Felsőoktatás-kutatás
 • Oktatás és nemzetközi együttműködés, európai integráció és oktatás

Honlap: http://halaszg.ofi.hu/


Intézményirányítás a felsőoktatásban

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a pedagógiai és szervezési-vezetési folyamatok kapcsolatát, megértsék az intézményirányítás összefüggéseit az intézményeket körülvevő társadalmi, gazdasági, kulturális tényezőkkel, valamint a politika által közvetített érdekekkel. Értsék az intézményirányítás szerepét, sajátosságait a felsőoktatási intézmények egyre inkább integrálttá vált feladatainak (kutatás, oktatás és LLL + third track) eredményes támogatásában. Értsék a pedagógiai, a szervezési és a vezetési folyamatok kapcsolatának sajátosságait, képessé váljanak az intézményirányítás sajátosságainak diagnosztizálására egy konkrét intézményben.

Oktató: Kerekes Gábor

Beosztás: mb. előadókg2

E-mail: gkerekes70[kukac]gmail.com

Kutatási terület:

 • felsőoktatás-menedzsment
 • kutatás-menedzsment
 • minőség-menedzsment

Felsőoktatási jog

A kurzus célja, hogy a hallgatók áttekintéssel rendelkezzenek a felsőoktatás jogi szabályozásáról, az egyes jogintézményekről és a felsőoktatási intézményrendszerről. Bemutatásra kerülnek a felsőoktatás egyes szereplői, jogaik és kötelezettségeik, a felsőoktatási eljárások jogi szabályozása és gyakorlata, valamint a felsőoktatási autonómia és a direkt központi irányítás viszonyának változásai. A kurzus során a hallgatók megismerkednek jelentősebb jogesetekkel a felsőoktatási adatkezelés, a felsőoktatási felvételi eljárások, a fogyatékossággal élők jogai, a felsőoktatási iratkezelés, a felsőoktatási hatósági eljárások stb. területén.

Oktató: dr. jur. Hajdu József

Beosztás: mb. előadó

(az oktató az Oktatási Hivatal felsőoktatási jogásza,

valamint a PTE-ÁJK PhD-hallgatója)

E-mail: hajdu.jozsef@oh.gov.hu

Elérhetőség: –

Szoba: –

Kutatási terület:

 • Felsőoktatási jog és igazgatás
 • Felsőoktatás-szociológia

Felsőoktatás-politika

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a felsőoktatás-politika meghatározó nemzetközi és hazai trendjeit, elemeit, szereplőit, továbbá azokat az eszközöket és folyamatokat, amelyek a felsőoktatási intézményrendszer alakítását, illetve az intézményi szintű politika implementációt célozzák. Képessé váljanak arra, hogy munkájuk során figyelembe vegyék a különböző szintű felsőoktatás-politikai céloknak és eszközöknek a felsőoktatás-pedagógiai folyamatokra gyakorolt hatását.

Oktató: Derényi András

E-mail: andras@derenyi.net

Kutatási terület:

 • Szociolingvisztika
 • Nyelvpolitika
 • Felsőoktatás-politika
 • Stratégiai fejlesztés
 • Tanulásszervezés

Felsőoktatás és tudomány

A felsőoktatás és tudomány című tárgy célja, hogy a hallgató képessé váljon arra, hogy a felsőoktatás és a felsőoktatási intézmények helyzetének változását a tudományos intézményrendszer átalakulásának tükrében értelmezze, és annak következményeit a munkája során figyelembe vegye.

Oktató: Kováts Gergely

Beosztás: egyetemi tanársegéd

E-mail: gergely.kovats@uni-corvinus.hu

Kutatási terület:

 • Felsőoktatás-menedzsment
 • HR a felsőoktatásban
 • Szervezetelméletek

Projektmenedzsment

A kurzus célja a hallgatókat bevezetni az általános projektmenedzsment világába, felkészíteni oktatási, felsőoktatási projektek tervezésére, szervezésére, irányítására. Esettanulmányokon keresztül szerezzenek gyakorlatot a projektek támogatására irányuló pályázatok elkészítésére, innovatív képességeik kibontakoztatására.

Oktató: Kraiciné Szokoly Mária

Beosztás: főiskolai docens

E-mail: szokoly.maria@ppk.elte.hu

Elérhetőség: 461-4500/3484

Szoba: KAZY 202

Kutatási terület:

 • Pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák
 • Felnőttképzés módszertana
 • A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kulturális eszközökkel történő segítése
 • Fenntarthatóságra nevelés a felnőttképzésben
 • A tudásmenedzsment lehetőségei a felnőttképzésben és a felsőoktatásban
 • Az előzetes tudás beszámításának lehetőségei a felsőoktatásban

Fejlesztés és stratégiai menedzsment

A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerjék, és tudják használni a fejlesztés és stratégiai menedzsment fogalmát és eszközeit. Ismerjék az intézményi szintű stratégiai tervezés és működés szempontjából releváns hazai és nemzetközi problématerületeket, a stratégiai megközelítés külső és belső kontextusát. Váljanak képessé a felsőoktatási intézményeket érő kihívások azonosítására, fejlesztési elképzelések és a megvalósításukat segítő feltételrendszer megfogalmazására. Lássák a stratégiakészítés formális aktusa és az intézmények életét érdemben alakító stratégiai szemléletmód közötti különbséget.

Minőségfejlesztés

A képzés célja olyan felsőoktatási szakemberek felkészítése, akik ismerik a minőségfejlesztés elméletét, modelljeit, és technikáit, képesek a tanulás eredményessége érdekében azok adaptív alkalmazására: az intézményi minőségfejlesztési munka irányítására, a szervezeti innováció menedzselésére, a felsőoktatási (közoktatási) intézmények szervezeti szintű megismerésére, fejlesztésére.

Oktató: Kovács István Vilmos

Beosztás: Központvezető-helyettes

E-mail: kivi.comp@gmail.com, kovacs.istvan.vilmos@ppk.elte.hu

Elérhetőség: 461-4500/3879

Szoba: 404

Kutatási terület:

 • Innováció- és tudásmenedzsment az oktatásban
 • A tanítás-tanulás fejlesztése a felsőoktatásban

A csoportok vezetésével foglalkozó kurzusok és fejlesztő tréningek

A kurzusok célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek és megismerjék milyen csoportban lenni, csoportban dolgozni, és különböző csoportokat vezetni. A kurzusok elmélyítik a szervezeti kultúráról elsajátított ismereteket. A kurzusok célja, hogy a hallgatók képesek legyenek megérteni és elemezni konkrét helyzeteket, különböző alternatív megoldásokat kínálni a fennálló problémákra, illetve csoportban dolgozni és csoportokat irányítani.


Fejlesztő tréning I. (Kommunikációfejlesztés)

Oktató: Pulay Klára

Beosztás: egyetemi adjunktus

E-mail: pulay.klara@ppk.elte.hu

Elérhetőség: 461-4500 / 3898

Szoba: KAZY 208

Kutatási terület:

 • örökbefogadás
 • funkcionális meddőség

Fejlesztő tréning II. (Együttműködő csoportok vezetése)

Oktató: Pajor Gabriella

Beosztás: adjunktus

E-mail: pajor.gabriella@ppk.elte.hu

Elérhetőség:  461-4500 / 3818

Szoba: Kazy 208

Kutatási terület:

 • teljesítménymotiváció az iskolában
 • kooperáció és versengés az iskolában

Csoportmunka és csoportvezetés

Oktató: Solymosi KatalinSolymosi-Katalin

Beosztás: mestertanár

E-mail: solymosi.katalin@ppk.elte.hu

Elérhetőség: 461-4500 / 3855

Szoba: KAZY 208

Kutatási terület:

 • szülők iskolával kapcsolatos attitűdjei, iskolaválasztási motivációi
 • család és identitás
 • Montessori-pedagógia

Szakmai gyakorlat

A kurzus alapját a felsőoktatási intézményekben vagy a felsőoktatás világához kapcsolódó (a felsőoktatás állami irányítását végző szervezetek, a felsőoktatás számára szolgáltatásokat nyújtó privát szervezetek) szervezetekben megszervezésre kerülő terepgyakorlat képezi. A terepgyakorlat mellett a kurzus szerves részét képezi egy gyakorlatkövető szeminárium is. A kurzus átfogó célja, hogy a felsőoktatás-pedagógia szakirány által kínált képzés minőségét a szakterület specifikus és transzferálható kompetenciák autentikus helyszíneken történő, gyakorlatba ágyazott fejlesztésének lehetőségével támogassa. A kurzus további célja, hogy a hallgatók szaktudásának fejlesztését a szakirány képzési tartalmai és a felsőoktatás világához kapcsolódó szervezeteknél szerzett tapasztalat, valamint az azokban termelődő tudás közötti kapcsolatépítéssel segítse. A kurzus további célja, hogy tevékenységeivel növelje a hallgatók felsőoktatási problémák megoldása iránti elköteleződését, karrier perspektívákat nyújtson számukra a felsőoktatásban vagy a felsőoktatás világához kapcsolódó szervezetekben.

Oktató: Szőllősi Tímea

E-mail: szollosi.timea@ppk.elte.hu

Twitter: https://twitter.com/timeaszollosi

Elérhetőség: 461-4500/3890

Szoba: 404